ഐആർപിസിക്ക് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾക്ക് ആദായനികുതി ഇളവ് നൽകുന്ന ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി.

IRPC Bank Account Details

State Bank of India

South Bazar Branch, Kannur

A/c No.32732518525

IFSC: SBIN0008551