ഐആർപിസി യുടെയും തലശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയുടേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊട്ടിയൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ ശ്രീ. പി.ജയരാജൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.