പാനൂര്‍ ഗവ: ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സതേടിയെത്തുന്ന മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും സൌജന്യമായി കാപ്പി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ  ഉദ്ഘാടനം