കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സ്വാന്തന പരിചരണ രംഗത്ത് 2012 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് (ഇൻഷേറ്റീവ് ഫോർ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻറ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, കണ്ണൂർ) ഐ ആർ പി സി. 194243 കാലഘട്ടത്തിൽ പി കൃഷ്ണപിളള ആഹ്വാനം ചെയ്ത വാക്കുകൾ അന്വർത്ഥമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 'നല്ല ജനസേവനാകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യസ്‌നേഹത്തിന്റെയും ബോൾഷെവിസത്തിന്റെയും ഉരകല്ല്. നാംചെയ്യുന്ന ജനസേവനം അതാണ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദേശാഭിമാനപരമായ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് പികൃഷ്ണിളള ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.'  ഗൃഹകേന്ദ്രീകൃത പരിചരണം മുഖ്യലക്ഷ്യമായി സേവന സന്നദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3000 ഐ ആർ പി സി വളണ്ടിയർമാർ ജില്ലയിലാകെ പ്രവർത്തി ച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ജില്ലാതലത്തിൽ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയും 18 സോണൽകമ്മിറ്റിയും 81 തദ്ദേശഭരണതല കമ്മറ്റിയും 207 പ്രാദേശീക തല കമ്മിറ്റിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റിയിലും 10 സ്ത്രീകളും 10 പുരുഷാരും ഉൾെടെ വളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ്് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആഗസ്ത് 19 കൃഷ്ണപിളള ദിനത്തിലും ജനുവരി 15ന് പാലിയേറ്റീവ് ദിനത്തിലും ഹോംകെയർക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം വളണ്ടിയേർസ് ഹോംകെയറും, ഡോക്‌ടേർസ് ഹോംകെയറും നഴ്‌സസ് ഹോംകയറും അവശ്യനുസരണം ജില്ലയിലാകെ നടന്നുവരുന്നു. 

10867 വീടുകളിലാണ് 2017 ജനുവരി 15 ന് ഹോം കെയർ നൽകിയിട്ടുളളത്. ഗൃഹ കേന്ദ്രീകൃത പരിചരണം എന്നത് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുളളവരുടെ കൂടി കടമയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐആർ പി സി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയതും നടത്തുന്നതും ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രം. കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ തയ്യിൽ പ്രദേശത്ത് കിടത്തി പരിചരിക്കുന്ന സ്വാന്ത്വന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും വയോജന സംഗമം നടത്തുന്നു. ആവശ്യമായസഹായങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി സംഗമ ദിവസങ്ങളിൽ നൽകിവരുന്നു. വയോജനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന നിർവികാരതയുടെ നിമിഷങ്ങൾ അനുഭവമായി മാറുന്നു.രക്തദാനസേന പ്രാദേശികതലത്തിലും സോണൽ തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി ക്യാൻസർ ഫോളോ അപ്പ് ക്യാമ്പ് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടത്തി വരുന്നു. മറ്റ് സഹായങ്ങളും നൽകുന്നു. പ്രാദേശീകമായി എല്ലാ ശാസ്ത്രവിഭാഗത്തിന്റേയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി ചികിൽസ ഉറപ്പ ്‌വരുത്തുന്നു. ആദിവാസി മേഖലയിലെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ 688 പേരാണ് ഒരുദിവസം പങ്കെടുത്തത്. സ്‌കൂൾ കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് പാലിയേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.  ജില്ലാ ആശുപത്രി, സ്വാന്ത്വന കേന്ദ്രമായി ചേർന്ന് ത്രിദിന പരിശീലനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി വരുന്നു ഫിസിയോതെറാപ്പി വീടുകളിൽ ചെന്ന് നൽകിവരുന്നു. ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.  ഓണം, ക്രിസ്തുമസ്, പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ അഗതികൾക്കും പ്രയാസെപ്പടുന്നവർക്കും പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഭക്തജനങ്ങൾക്കും തീർത്ഥാടകർക്കും വേണ്ടി ആരോഗ്യപരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആഘോഷവേളയിൽ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് വേണ്ടി ബക്കളത്ത് ഹൈവേയിൽ നെല്ലിയോട്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് രണ്ട് വർഷമായി പ്രവർത്തനം സംഘടിിച്ചു കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും രണ്ട് വർഷമായി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. ജയിൽ അന്തേവാസികൾക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്താറുണ്ട്. പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആംബുലൻസ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നു.  മിലിറ്ററി റിക്രൂട്ട്‌മെൻറ് കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന സമയത്ത് ഹെൽപ് ഡസ്‌ക് സ്ഥാപിച്ച് 24 മണിക്കൂർ സേവനം നൽകിയിരുന്നു. ജില്ല ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെെടയുളള ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹെൽപ് ഡസ്‌ക് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആറളം ഫാമിലെ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ ഉണർവ് എന്ന പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പാക്കേജ് നടിലാക്കി വരുന്നു. 185 വിദ്യാർത്ഥികൾ 5 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ആറളത്ത് ഐ ആർ പി സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. പരാപ്ലീജിയ ബാധിച്ചവർ ഉൾെടെയുളള ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനവും ഉല്പന്ന നിർമ്മാണ വിപണനകേന്ദ്ര.വും കനിവ് എന്ന പേരിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ നടത്തിവരുന്നു. മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ പ്രത്യേക ക്യാമ്പ് ഐ ആർ പി സിയും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിവരുന്നു. മുഴുവൻ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന ജില്ലയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

മലപ്പട്ടത്ത് 300 പേരെ പരിചരിക്കാനും പുനരധിവസിപ്പിക്കുനുമുളള ഐ ആർ പിസി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോണൽ തലത്തിൽ പരിചരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങികഴിഞ്ഞു. ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് ജനുവരി 26 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രവും മനുഷ്യ സ്‌നേഹവും ഒത്തുചേരുന്ന ഇടപെടലായ സ്വാന്ത്വന പരിചരണത്തിൽ പങ്കാളിതളാകാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ വിലെപ്പട്ട സമയത്തിൽ കുറച്ച് സമയം നീക്കി വെക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തിലെ പുണ്യമായ പ്രവർത്തനം ആയിരിക്കും.

കെ.വി. ഗോവിന്ദൻ