സൌജന്യ നിരക്കില്‍ ആംബുലന്‍സ് സേവനത്തിന് ബന്ധപ്പെടുക : 9495454200